A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

Розподіл функціональних обов'язків.

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між сільським головою, секретарем сільської ради, керуючим справами ( секретарем) виконавчого комітету, заступником сільського голови

 

       Цей розподіл розроблено з метою врегулювання функціональних обов’язків між головою ради, секретарями та заступником голови, підвищення ефективності та якості роботи ради та її  виконавчих органів.

Сільський голова, секретарі, заступник сільського голови зобов’язані:

-    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам громади. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству підлеглі особи зобов’язані невідкладно у письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу(в інших випадках депутатський склад ради).

-   зберігати державну таємницю, конфіденційну інформацію про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

-   не допускати  проявів дискримінації прав посадових осіб органу місцевого самоврядування, що працюють в раді на постійній основі.

Сільський голова, секретарі, заступник сільського голови забезпечують взаємодію ради та її виконавчих органів з усіма державними, комунальними структурами, об’єднаними територіальними громадами, іноземними державами, приватними підприємствами, господарськими товариствами, інвесторами. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 1. Очолює сільську раду та її виконавчі органи, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань.
 2. Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Підписує рішення Колодяжненської сільської ради, видає розпорядження в межах своїх повноважень.
 4. Головує на засіданнях сесії сільської ради.
 5. Забезпечує виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету.
 6. Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів Колодяжненської сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади сіл сільської ради(на основі контрактів), посадових осіб виконавчих органів Колодяжненської сільської ради; покладає обов’язки заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, іншої посадової особи місцевого самоврядування (у разі відсутності) на посадову особу місцевого самоврядування одночасно з виконанням обов’язків по основній роботі (суміщення посад) або із звільненням від виконання обов’язків по основній роботі.
 7. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним сільською радою. Підписує платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів.
 8. Представляє територіальну громаду, сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Колодяжненської сільської ради та її виконавчих органів, у тому числі підписання та пред’явлення позову (адміністративного позову), підписання та подання апеляційних та касаційних скарг, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України.
 9. Укладає від імені територіальної громади сіл, сільської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради..
 10. Координує взаємодію сільської ради та її виконавчого комітету з органами безпеки, правоохоронними органами, органами прокуратури, судами.
 11. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.
 12. Координує роботу: секретаря сільської ради, заступників сільського голови. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади, здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у вирішенні питань щодо законності проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні.
 13. Очолює комісії за відповідними напрямками роботи.
 14. Забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, особисто розглядає звернення; веде особистий прийом громадян.
 15. Звітує про свою роботу не рідше одного разу на рік перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
 16. Контролює діяльність, пов’язану з додержанням державної таємниці та захистом інформації.
 17. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, які встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 18. Здійснює заходи з питань запобігання і протидії корупції, забезпечує дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та Закону України "Про запобігання корупції" у виконавчих органах.
 19. На основі подання заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників управлінь та відділів, за погодженням заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, визначає розміри преміювання працівників Колодяжненської сільської ради.
 20. Своїм розпорядженням визначає розмір преміювання заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Координує роботу щодо:

 • забезпечення відкритості та прозорості роботи сільського голови, виконавчих органів сільської ради, систематичного та своєчасного інформування населення про їх діяльність та життєдіяльність територіальної громади;
 • здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом на території сільської ради;
 • здійснення аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних процесів у громаді, розгляду питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики;
 • здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу громади;
 • вивчення та аналізу діяльності засобів масової інформації та організації співробітництва з ними.

Здійснює керівництво і координацію роботи:

- секретаря ради;

- секретаря виконавчого комітету сільської ради;

- заступників сільського голови;

- старост (виконуючих обов’язків старост);

- виконавчих органів сільської ради;

- керівників підприємств, установ, організацій Колодяжненської сільської ради. 

 

Секретар сільської ради

 • Виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні» .
 • Здійснює керівництво і координацію роботи апарату Колодяжненської сільської ради.
 • Організовує підготовку до сесії та питань, що виносяться на розгляд ради.
 • За розпорядженням сільського голови скликає сесії ради, повідомляє депутатам сільської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії сільської ради та питання, які передбачається винести на розгляд ради.
 • Веде і оформляє протоколи засідань сесії сільської ради. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень
 • Здійснює координацію діяльності постійних комісій ради, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 • Забезпечує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень та доведення до них необхідної інформації.
 • Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях сільської ради.
 • Забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.
 • Контролює роботу щодо  забезпечення офіційного оприлюднення рішень сільської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також щодо забезпечення офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення сільською радою регуляторної діяльності.
 • Організовує, за дорученням ради відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Організовує взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, взаємодіє з релігійними організаціями, громадами і конфесіями, органами самоорганізації населення.
 • У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює  повноваження  сільського голови. 
 • Готує проекти рішень сільської ради;
 • Здійснює нотаріальні дії на території сільської ради.
 • Забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

 

 

                            Секретар виконавчого комітету сільської ради

 

 • Координує роботу апарату виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради
 • Планує роботу виконавчого комітету сільської ради.
 • Готує проекти рішень виконавчого комітету
 • Веде і оформляє протоколи засідань виконкому. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень
 • Складає номенклатуру справ виконавчих органів сільської ради
 • Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах сільської ради
 • Проводить реєстрацію актів цивільного стану: народження, шлюбу та смерті.
 • Отримує та звітує про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;
 • Забезпечує зберігання офіційних документів, доступ до них осіб, яким надано це право у встановленому порядку, передачу документів у архів.
 • Здійснює погосподарський облік, видає довідки громадянам, готує та забезпечує своєчасну подачу звітності у органи статистики.
 • Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності виконавчих органів сільської ради.
 • Забезпечує координацію роботи виконавчого комітету сільської ради її виконавчих органів з військовим комісаріатом.
 • Виконує інші доручення сільського голови. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

 • Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Колодяжненської сільської ради з питань економічного розвитку, управління комунальною власністю, надання адміністративних послуг, державної бюджетної політики.
 • У разі відсутності сільського голови (голови виконкому) виконує функції та повноваження голови виконавчого комітету сільської ради.
 • Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади.
 • Представляє інтереси Колодяжненської сільської ради та її виконавчих органів у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Колодяжненської сільської ради та її виконавчих органів.  
 • Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади сіл, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.
 • Організовує розробку та реалізацію проєкту стратегії розвитку Колодяжненської територіальної громади (Колодяжненської сільської ради), підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження сільської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання сільській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
 • Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади.
 • Координує роботу щодо складання й виконання бюджету громади, аналізу звіту про виконання бюджету, підготовки інформаційних матеріалів, готує доповідні записки сільському голові, відповідним постійним комісіям, виконавчому комітету сільської ради, сільській раді з цих питань, пропозиції стосовно шляхів збільшення доходів бюджету.
 • Координує роботу щодо формування, виконання бюджету та дотримання зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємствами та організаціями усіх форм власності.
 • Здійснює встановлення за узгодженим рішенням сільської ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад.
 • Координує політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу на території сільської ради.
 • Забезпечує реалізацію інноваційної політики на території громади, залучення інвестицій у виробничу сферу для створення робочих місць, створення умов для розвитку підприємництва, здійснення інвестиційної діяльності.
 • Організовує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами сільської ради у галузі торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.   
 • Координує роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів.
 • Організовує роботу щодо питань Європейської інтеграції. Написання проєктів до місцевих та міжнародних донорських організацій.
 • Бере участь в розробці проєктів будівництва, капітального ремонту, реконструкції та спорудження об’єктів благоустрою і житлово-комунального призначення, вирішенні питань матеріально-технічного постачання, розвитку виробничих баз комунальних підприємств.
 • Забезпечує реалізацію політики у галузі житлово-комунального, шляхового господарства та будівництва. Координує діяльність комунальних підприємств, що належать Колодяжненській сільській раді.
 • Забезпечує організацію робіт щодо благоустрою, озелененню, охорони зелених насаджень, санітарного стану громади.
 • Координує роботу зі збирання, переробки, утилізації, захоронення промислових, побутових та інших відходів.
 • Організовує контроль за правильним розташування і утриманням дорожніх знаків.
 • Контролює функціонування системи освітлення на території громади.
 • Координує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.
 • Координує організаційно-технічне забезпечення проведення сесійних засідань сільської ради.
 • Готує і вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів сільської ради.
 • Організовує підготовку та проведення апаратних нарад при сільському голові, засідань виконавчого комітету сільської ради.
 • Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів сільської ради та формування планів засідань виконавчого комітету сільської ради.
 • Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому комітеті сільської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах сільської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.
 • Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян виконавчими органами сільської ради, організаціями та установами громади.
 • Здійснює контроль за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, рішень Волинської обласної ради, рішень колегій облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконкому сільської ради, розпоряджень сільського голови.
 • Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи.
 • Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах сільської ради; визначає потребу сільського голови, сільської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ в обладнанні, технічних та програмних засобах, комп’ютерній техніці, комунікаційних сервісах тощо.
 • Організовує здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Координує дії підприємств з метою усунення наслідків аварій, стихійних явищ у межах своїх повноважень.
 • Координує діяльність у галузі екології, визначає основні напрямки та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності громади.
 • Забезпечує контроль за реалізацією державної політики в галузі регулювання земельних відносин, здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використання і охороною земель.
 • Контролює роботу по створенню земельно-кадастрової документації громади.
 • Здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах території громади.
 • Організовує та надає на розгляд сільської ради відповідні будівельні програми.
 • Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій громади, за зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням містобудівної документації.
 • Організовує роботу, в межах своїх повноважень, щодо забезпечення пасажирського транспорту на території громади. Сприяє розвитку та плануванню маршрутів на території громади.
 • Вносить пропозиції до положень, посадових інструкцій та штатних розписів, а також з добору та заміни кадрів у підпорядкованих виконавчих органах сільської ради. Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих виконавчих органів сільської ради.
 • Вносить голові подання про розміри преміювання начальників управлінь та відділів виконавчих органів ради, погоджує подання начальників управлінь та відділів про розміри преміювання працівників сільської ради.
 • Виконує іншу роботу за дорученням сільського голови.

Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за:

 •  дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
 • дотриманням цін і тарифів.
 • за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян виконавчими органами сільської ради, організаціями та установами громади.

Сприяє:

 • зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності;
 • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв в громаді;
 • забезпеченні на території громади в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України;
 • проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад працівників сільської ради;

Координує роботу щодо:

 • встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, відповідно до діючого законодавства;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів (рішень сільської ради, виконкому сільської ради, розпоряджень сільського голови); проводення експертизи проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи завдань.
 • Здійснює координацію роботи старост (виконуючих обов’язків старост) в межах своїх повноважень.
 • Готує і вносить сільському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів сільської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.
 • Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

Здійснює керівництво і координацію роботи:

- гуманітарного управління;

- управління забезпечення діяльності виконавчого комітету;

- відділу «Центру надання адміністративних послуг»;

- відділу соціального захисту;

- земельно-екологічного відділу.

- підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

          Погоджує: надання відпусток, а також пропонує встановлення премій, надбавок посадовим особам вказаних виконавчих органів ради, їх планів роботи та звільнення з посади.

Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь