Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 12.04.2024 08:55
Кількість переглядів: 23

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийнятті реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1.  Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна. 01032. місто Київ. вул.Назаоівська. будинок З

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

 1.  Планована діяльність, ! характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає у спорудженні енергоблоків № 5 і К» 6 на майданчику Хмельницької АЕС із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АРІ 000 компанії УУеаІЇщЬоизе Еіесіїіс Сошрапу з метою подальшої експлуатації та вироблення електроенергії. Установка АР1000 ~ це перевірений реактор покоління III + з пасивними системами безпеки, модульної стандартної конструкції, високою працездатністю і здатністю відстежувати навантаження, ліцензована Комісією з ядерного регулювання США.

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність представляє собою будівництво енергоблоків №5. 6 з реакторнош установкою АРІ 000 на майданчику Хмельницької АЕС та здійснюється відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 52-р «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС» і «Меморандуму про взаєморозуміння» між ДП

 

«НАЕК «Енеогоатом» та УУеяапдЬоизе ЕІесЬгіс Сошрапу. підписаного 31.08.2021. тому .тежнічи альтернатива не розглядається.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива не розглядається,

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Хмельницька обд. Шепетівський р-н Нетішин

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Хмельницька. Рівненська, Житомирська. Вінницька. Тернопільська. Чернівецька. Івано- Франківська. Волинська, Київська.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Рівненська обл., Вараський р-н, Вараш,,.

В рамках ОВД розглядається можливість розміщення нових енергоблоків АРІ 000 на

майданчику ШшшаЖ»

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Миколаївська обл.. Вознесенський р-н. Южноукршнськ. .

В рамках ОВД розглядається можливість розміщення нових енергоблоків АРІ 000 на майданчику Південноукраїнської АЕС.

 1.  Соціальноекономічний вплив планованої діяльності.

Сошально-економічним обґрунтуванням діяльності від провадження планованої діяльності

чшшн

посилення енергетичної незалежності держави, забезпечення населення та промис.-------------

едшшшчшю_татепловою енергією, Реалізація проекту має загальнонаціональне значення передбачає залучення великої кількості місцевих підрядних організацій, шо забезпечит створення нових робочих міспь. завантаження виробничих потужностей та економічниі розвиток країни. У процесі здійснення діяльності плануються витрата на соціальний розвитої регіону V розмірі по 10 відсотків від вартості проекту будівництва енергоблоків.

 1.  Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Будівництво енергоблоків N° 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕС одиничною електрично* потужністю близько 1100 МВт. тепловою потужністю - 3400 МВт. Прийнято рішення прі застосування оеакторної установки типу АРІ000 покоління ІІІ+. із системами пасивної безпеки ліцензованої Комісією з ядерного регулювання США. Установка АРІ006 е двоконтурнш реактором з водою під тиском (РУУЩ, Проектний термін експлуатації - 60 років. Площі майданчику проектування енергоблоків N5 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕС складає - 51.: га. плоша забудови -158.2 тис. м2.

 1.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
 

щодо технічної альтернативи 2.

Технічна альтернатива не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавств- України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів антропогенного наваятаженн. на природне середовище, санітарних нормативів, радіалійних регламентів тощо.

щодо територіальної альтернативи 2.

Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

У зв'язку з тим. ЩО технічна альтернатива не розглядається, необхідна еколого-інженерні підготовка і захист території відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

Технічна альтернатива не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1.

Розглядається, шо бушвишігво енергоблоків виконується на проммайгганчику діючої АЕС містобудівні обмеження не вимагаються. При проектуванні буде реалізовано систему глибоко иделонованого замех^.шо сприяє збереженню Функцій систем важливих для безпеки. т< дотримання ядерної та радіаційної безпеки. Будівництво енергоблоків здійснюватимуться : дотриманням вимог природоохоронного законодавства. З метою максимального, скорочєкш шкідливого впливу на довкілля, проектом передбачаються основні технологічні рішення тг захисні заходи, що гарантують у промесі будівництва охорону довкілля: - заходи для збереження природних ресурсів (Збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних паливних ресурсів, повторне використання ресурсів): - архітектурно-будівельні та планувальні Рішення; - заходи щодо мінімізації' радіаційного впливу на довкілля; - заходи для мшімізаш нерадіалійного впливу на довкілля;Системи моніторингу стану довкілля: о система контролю радіаційної обстановки на майданчику АЕС. у СЗЗ та ЗС: о системи, спостережень за станом атмосферного повітря; о системи спостережень за станом поверхневих та підземних вод: с моніторинг поверхневих ВОД (теплового впливу, радіонуклідного забруднення): о система спостережень за геологічними процесами І станом ґрунтів; о система спостережень за станом основ будівель і споруд на майданчику АЕС.

щодо територіальної альтернативи 2.

Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

У ЗВ'ЯЗКУ з тим, що технічна альтернатива не розглядається, сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні.

щодо територіальної альтернативи 1.

СФера. охоплення оцінки на майданчику Філії «ВП РАЕС» та майданчику Філії «ВП ПАЕС»: атмосферне повітря; • водні рєсурси (підземні, поверхневі): - клімат і мікроклімат; - геологічне середовище: - земельні ресурси, ґрунти; - РОСЛИННИЙ і тваринний світ; а об'єкти ПРИРОДНО заповідного -Фонду,

щодо територіальної альтернативи 2.

Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.

 1.  Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів дальності та об’єктів які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначит* відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

2 Теплові електростанції Теплові електростанції (ТЕС, ТЕШ та _інщі потужності для виробництва електроенергії пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше ; використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво,—виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для одержання вторинного_^дерного_шдива. матеріалів, що діляться та відтворюються, потужністт яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження);"

 1.  Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав),

Суміжні держави, довкілля яких потенційно може зазнати негативного транскордонного ВПЛИВУ; Польща. Словаччина, Румунія, Угорщина. Молдова, Австрія. З усіх видів транскордонного впливу скільки-небудь значимим може вважатися тільки радіаційний. При нормальних умовах будівництва і експлуатації радіаційний вплив на населення та навколишнє середовище суміжних держав прогнозується _т.аким, яким можна знехтувати у порівнянні з існуючими Фоновими впливами. Оцінки наслідків транскордонного переносу радіоактивності для максимальної проектної аварії і запроекших аварій, будуть проведені за допомогою мезомасштабної моделі атмосферного переносу радіонуклідів.

 1.  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВН визначений ст.б Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-УПІ від 23

трави» 20} 7 раку,

 1.  Процедура оцінки впливу на довкілля та мождагвості для участі в ній громад ськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

 

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткове інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадською під час громадського обговорення, під Час здійснення процедури оцінки транскордонног впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з ощшда впливу на довкілля, щ враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту,*

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження плановане діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу т довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує нбдопусггймісті провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу н; довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості дш участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізаці інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стаді розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу ш довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження ігщопозицї до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь з громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки вшіиду на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режим; відеокояференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13, Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайт; уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному $ пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталЬащї інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій,

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження І пропозиції громадськості, надані у процес громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підояга включенню до звіту з оцінки вшшву на довкілля. Детальна інформація про це включається д звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Закон України

(вид рішення відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля')

шо видається Верховна Рада України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження І пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень тг рівня деталізації інформації, що підлягає включенню де звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних рєсурсів України . 03035, м, Київ, вул Митрополита Василя Липківського/ 3.5, 0Ф@терг:аоу.иа, (044) 206-31-40, (044) 206*31-50 Застушшк директора Департаменту екологічної оцінки, начальник відділу оцінки вгоіиву ш

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КММ 824від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь