Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 17.08.2023 14:50
Кількість переглядів: 75

Фото без опису

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території для будівництва та обслуговування автозаправного 

комплексу за межами с.Колодяжне в межах Колодяжненської територіальної громади, Ковельського району, Волинської області.

 

 

  1. Інформація про замовника

Колодяжненська сільська рада Ковельського району Волинської області.

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація розробляється на підставі рішення Колодяжненської сільської ради17 від 27 липня 2023 року.

Проект розроблятиметься відповідно до: Земельного, Водного та Лісового кодексів України; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Закону України «Про екологічну мережу України»; Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про рослинний світ»; Закону України «Про тваринний світ»; Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія проектування знаходиться за межами с. Колодяжне в межах Колодяжненської територіальної громади, Ковельського району, Волинської області на земельній ділянці з кадастровим номером 0722183600:04:005:0984 загальною площею 0,6 га. На даній земельній ділянці передбачається будівництво та обслуговування автозаправного комплексу.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:
- поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

 

4) Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) Проект детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. Детальний план території розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. Вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться. Вплив на водне середовище відбуватиметься за рахунок утворення та відведення стічних вод. Вплив на геологічне середовище можливий внаслідок проведення інженерно-технічних робіт, робіт з влаштування території. Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва, проїзду транспорту при експлуатації. Потенційними джерелами забруднення ґрунтового середовища при експлуатації проектованого об’єкта є випадкові проливи пального під час заправлення автотранспорту. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації будуть: паливо-роздавальні колонки, насосне обладнання, маневрування автотранспорту по майданчику. б) Зважаючи на географічне положення проектованої земельної ділянки наслідків для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. в) На території проектування відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні сценарії розвитку: Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території, ефективне використання земельного фонду, стимулювання підприємницької діяльності, залучення додаткових коштів у бюджет Колодяжненської територіальної громади. Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проекту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від його реалізації, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку громади. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення економічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі. Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань а також соціально-економічного розвитку району.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту СЕО визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє природне середовище в період здійснення проектованої діяльності дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування. З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: – доповіді про стан довкілля, – статистичну інформацію, – фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, – дані моніторингу стану довкілля, – оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, – пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:
– охорона рослинного покриву; – охорона атмосферного повітря; – охорона поверхневих та підземних вод; – охорона ґрунтів та геологічного середовища; – заходи щодо пожежної безпеки. Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає: – ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.); – планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.); – охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів: – зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; – характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території; – опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; – заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); – заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; – опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); – резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію
.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Колодяжненська сільська рада Ковельського району Волинської області (Адреса: 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, буд. 20, тел. 03352-90242, e-mail: kolodiazhne@gmail.com). Пропозиції та зауваження подаються у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь